• ἀεὶ θεῖ

  Validation

  Yes

  Word-form

  αἰθέρα

  Transliteration (Word)

  aithēr

  Transliteration (Etymon)

  aei theī

  Author

  Aristotle

  Century

  4 BC

  Source

  Id.

  Ref.

  De Caelo 1.3, 270b16-25

  Ed.

  Ross

  Quotation

  αἰθέρα προσωνόμασαν τὸν ἀνωτάτω τόπον, ἀπὸ τοῦ θεῖν ἀεὶ τὸν ἀΐδιον χρόνον θέμενοι τὴν ἐπωνυμίαν αὐτ

 • ἁλί + κύει

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἀλκυών

  Transliteration (Word)

  alkuōn

  Transliteration (Etymon)

  hali + kuei

  Author

  Georgius Choeroboscus

  Century

  9 AD

  Source

  Id.

  Ref.

  De spiritibus (excerpta)

  Ed.

  in Ammonius. De differentia adfinium vocabulorum, Ed. Valckenaer 1822 (2nd ed.), p. 190.12
 • ἄνω + ὤψ

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἄνθρωπος

  Transliteration (Word)

  anthrōpos

  Transliteration (Etymon)

  anō + ōps

  Author

  Ammonius of Hermeias

  Century

  5/6 AD

  Source

  Id.

  Ref.

  On Aristotle’s "On Interpretation" 38.17

  Ed.

  Comentaria in Aristotelem Graeca Vol. IV.5, Ammonius, on Aristotle's "On Interpretation", ed. A. Busse, 1897

  Quotation

  ἄνθρωπος μὲν κατὰ τὸ […] ἢ ἄνω ἔχειν τοὺς ὦπας

 • ἀράχνιον

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἀναρριχάομαι

  Transliteration (Word)

  anarrichaomai

  Transliteration (Etymon)

  arachnion

  Author

  Aelius Herodianus

  Century

  2 BC

  Source

  Scholia in Aristophanis Pacem

  Ref.

  Schol. in Arist. Pac. 70d

  Ed.

  D. Holwerda, Scholia in Vespas, Pacem, Aves et Lysistratam [Scholia in Aristophanem 2.2. Groningen: Bouma, 1982]: 1-182.
 • αὐτὸς + μάτην

  Validation

  Yes

  Word-form

  αὐτόματον

  Transliteration (Word)

  automatos

  Transliteration (Etymon)

  auto + matēn

  Author

  Aristotle

  Century

  4 BC

  Source

  Id

  Ref.

  Physics II.6, 197b20-30

  Ed.

  E. H. Warmington The Loeb Classical Library, 1970.

  Quotation


  ἀπὸ τύχης δέ, τούτων ὅσα ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου γίγνεται τῶν προαιρετῶν τοῖς ἔχουσι προαίρεσιν. (Σημεῖον δὲ τὸ μάτην, ὅτι λέγεται ὅταν μὴ γένηται τὸ ἕνεκα ἄλλου ἐκείνου ἕνεκα,...ὡς τοῦτο ὂν τὸ μάτην, τὸ πεφυκὸς ἄλλου ἕνεκα, ὅταν μὴ περαίνῃ ἐκεῖνο οὗ ἕνεκα ἦν καὶ ἐπεφύκειοὕτω δὴ τὸ αὐτόματον καὶ κατὰ τὸ ὄνομα ὅταν αὐτὸ μάτην γένηται·  

 • γιγνώσκω

  Validation

  Yes

  Word-form

  γνώμη

  Transliteration (Word)

  gnōmē

  Transliteration (Etymon)

  gignōskō

  Author

  Etymologicum Gudianum

  Century

  11 AD

  Source

  Id.

  Ref.

  Additamenta in Etymologicum Gudianum p. 318

  Ed.

  E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

  Quotation

  Γνώμη· παρὰ τὸ γνώσω γνώμη, ‹ὡς› στήσω στήμη, φήσω φήμη· ἢ ἀπὸ τοῦ νοήσω νοήμη καὶ νώμη καὶ γνώμη· ἢ παρὰ τὸ νωμῶ, τὸ μερίζω, νώμη καὶ γνώμη.

 • γονή + νωμάω

  Validation

  Yes

  Word-form

  γνώμη

  Transliteration (Word)

  gnômē

  Transliteration (Etymon)

  gonē + nōmaō

  Author

  Plato

  Century

  4 BC

  Source

  Source

  Id.

  Ref.

  Cratylus 411d6-7

  Ed.

  Burnet, Platonis Opera, Oxford UP, 1903
 • γῶ (?) = χωρῶ

  Validation

  Yes

  Word-form

  γῆ

  Transliteration (Word)

  Transliteration (Etymon)

  Author

  Unknown

  Century

  6 AD

  Source

  John Philoponus

  Ref.

  On the Creation of the World 181.25-27

  Ed.

  H. Rabe, 1899 Teubner

  Quotation

  τοῦτο γὰρ αὐτῇ (τῇ γῇ) κυριώτατον ὄνομα καὶ τῇ φύσει πρέπον αὐτῆς· οἱ γὰρ διὰ τῶν ἐτυμολογιῶν φυσιολογοῦντες τὰ ὑποκείμενα τοῖς ὀνόμασι πράγματα παρὰ τὸ «γῶ» ῥῆμά φασιν, ὃ σημαίνει τὸ «χωρῶ», παρῆχθαι τὸ «γῆ» ὄνομα·

 • δαίομαι

  Validation

  Yes

  Word-form

  δαίμων

  Transliteration (Word)

  daimōn

  Transliteration (Etymon)

  daiomai

  Author

  Posidonius

  Century

  2-1 BC

  Reference

  fr. 387

  Edition

  Theiler, Posidonios. Die Fragmente, vol. 1, Berlin, De Gruyter, 1982

  Source

  Macrobius

  Ref.

  Sat. 1.23.7

  Ed.

  Robert A. Kaster, Macrobius: Saturnalia, Harvard University Press, 2011

  Quotation

  Nomen autem daemonum cum deorum appellatione coniungit (Plato, Phaedr. 246e) aut quia di sunt δαήμονες, id est scientes futuri, aut ut Posidonius scribit in libris quibus titulus est Περὶ ἡρώων καὶ δαιμόνων, quia ex aetheria substantia partita atque divisa qualitas illis est, sive ἀπὸ τοῦ δαιομένου, id est καιομένου, seu ἀπὸ τοῦ δαιομένου, hoc est μεριζομένου.

 • δαίω

  Validation

  Yes

  Word-form

  δαιμόνων

  Transliteration (Word)

  daimōn

  Transliteration (Etymon)

  daiō

  Author

  Posidonius

  Century

  2-1 BC

  Reference

  fr. 387

  Edition

  Theiler, Posidonios. Die Fragmente, vol. 1, Berlin, De Gruyter, 1982

  Source

  Macrobius

  Ref.

  Sat. 1.23.7

  Ed.

  Robert A. Kaster, Macrobius: Saturnalia, Harvard University Press, 2011

  Quotation

  Nomen autem daemonum cum deorum appellatione coniungit (Plato, Phaedr. 246e) aut quia di sunt δαήμονες, id est scientes futuri, aut ut Posidonius scribit in libris quibus titulus est Περὶ ἡρώων καὶ δαιμόνων, quia ex aetheria substantia partita atque divisa qualitas illis est, sive ἀπὸ τοῦ δαιομένου, id est καιομένου, seu ἀπὸ τοῦ δαιομένου, hoc est μεριζομένου.

 • δαμάζω

  Validation

  Yes

  Word-form

  δέμας

  Transliteration (Word)

  demas

  Transliteration (Etymon)

  damazō

  Author

  Scholia in Batrachomyomachia

  Century

  varia

  Source

  Id.

  Ref.

  scholion 81

  Ed.

  A. Ludwich, Die Homerische Batrachomachia des Karers Pigres: nebst Scholien und Paraphrase, Leipzig, 1896

  Quotation

  δέμας σημαίνει δύο· τὸ ζῶν καὶ τὸ τεθνηκός. καὶ τὸ μὲν ζῶν ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τοῦ δέω τὸ δεσμῶ, τὸ συνδεδεμένον ὂν τῇ ψυχῇ. τὸ δὲ τεθνηκὸς ἀπὸ τοῦ δαμάζω, τὸ δεδαμασμένον οἷον

 • δάμνημι

  Validation

  Yes

  Word-form

  δέμνια

  Transliteration (Word)

  demnion

  Transliteration (Etymon)

  damnēmi

  Author

  Orion

  Century

  5 AD

  Source

  Id.

  Ref.

  Etymologicum, delta p. 44

  Ed.

  F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

  Quotation

  Δέμνια. ἐν οἷς δεδμήμεθα, καὶ κοιμώμεθα· οἷον δεδέμεθα· διὰ τὸ μηδὲν πράττειν, καὶ τὴν νύκτα δμήτειραν φησὶν Ὅμηρος· εἰ μὴ Νὺξ δμήτειρα θεῶν ἐσάωσε καὶ ἀνδρῶν

 • δέμας + μένειν

  Validation

  Yes

  Word-form

  δέμνια

  Transliteration (Word)

  demnion

  Transliteration (Etymon)

  demas + menō

  Author

  Apollonius Gram.

  Century

  1 AD

  Source

  Id.

  Ref.

  Lexicon homericum, delta, 344

  Ed.

  I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

  Quotation

  δέμνια τὰ στρώματα, ἀπὸ τοῦ τὸ δέμας ἐν αὐτοῖς μένειν.

 • δέμω

  Validation

  Yes

  Word-form

  δέμνια

  Transliteration (Word)

  demnion

  Transliteration (Etymon)

  demō

  Author

  Etymologicum Gudianum

  Century

  11 AD

  Source

  Id.

  Ref.

  delta, 344

  Ed.

  E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig, 1:1909; 2:1920

  Quotation

  Δέμνια· ἐγκοίτια στρώματα. ἀπὸ τοῦ δέμας εἰς αὐτὰ μένειν δέμνιον· ἢ παρὰ τὸ δέμω δέμνιον ὡς παίζω παίγνιον, τὸ εἰς σώματος ἀνάπαυσιν ᾠκοδομημένον· ἢ συνδεθέν· ἢ παρὰ τὸ δεδεσμῆσθαι ἡμᾶς κοιμωμένους μηδὲν πράττοντας

 • δέομαι

  Validation

  Yes

  Word-form

  δέμας

  Transliteration (Word)

  demas

  Transliteration (Etymon)

  deomai

  Author

  Etymologicum Symeonis

  Century

  12 AD

  Source

  Id.

  Ref.

  delta, 121

  Ed.

  D. Baldi, Etymologicum Symeonis (Γ—Ε) [Corpus Christianorum. Series Graeca 79. Turnhout: Brepols, 2013

  Quotation

  Δέμας· τὸ σῶμα· παρὰ τὸ δέω τὸ δεσμεύω, τῇ γὰρ ψυχῇ συνδέδεται τὸ σῶμα. Ἢ παρὰ τὸ δεμῶ δέμας· περιδόμημα γάρ ἐστιν τῆς ψυχῆς τὸ σῶμα καὶ οἰκητήριον· τὸ δὲ νεκρὸν ἀπὸ τοῦ δέεσθαι αἵματος

 • δέος + λίαν

  Validation

  Yes

  Word-form

  δειλία

  Transliteration (Word)

  deilia

  Transliteration (Etymon)

  deos + lian

  Author

  Orion

  Century

  5 AD

  Source

  Id.

  Ref.

  p. 177

  Ed.

  F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

  Quotation

  δειλία· ἐκ τοῦ δέους λίαν

 • δέω

  Validation

  Yes

  Word-form

  δέμνια

  Transliteration (Word)

  demnion

  Transliteration (Etymon)

  deō

  Author

  Etymologicum Gudianum

  Century

  11 AD

  Source

  Id.

  Ref.

  delta, p. 344

  Ed.

  E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig, 1:1909; 2:1920

  Quotation

  Δέμνια· ἐγκοίτια στρώματα. ἀπὸ τοῦ δέμας εἰς αὐτὰ μένειν δέμνιον· ἢ παρὰ τὸ δέμω δέμνιον ὡς παίζω παίγνιον, τὸ εἰς σώματος ἀνάπαυσιν ᾠκοδομημένον· ἢ συνδεθέν· ἢ παρὰ τὸ δεδεσμῆσθαι ἡμᾶς κοιμωμένους μηδὲν πράττοντας

 • δέω

  Validation

  Yes

  Word-form

  δέμας

  Transliteration (Word)

  demas

  Transliteration (Etymon)

  deō

  Author

  Plutarch

  Century

  1-2 AD

  Reference

  fr. 177, l. 32-33

  Edition

  F.H. Sandbach, Plutarchi moralia, vol. 7, Leipzig, 1967

  Source

  Stobaeus

  Ref.

  Anthologium 4, 52b, 48

  Ed.

  T. Gaisford, Joannis Stobaei Florilegium, 1823

  Quotation

  τοῦτο γὰρ δέμας ὀνομάζουσιν, ὡς δεδεμένης ὑπ’ αὐτοῦ τῆς ψυχῆς ἐνταῦθα παρὰ φύσιν