• φοίνιος/φόνιος

  Validation

  Yes

  Word-form

  Φοίνικας

  Transliteration (Word)

  Phoinikes

  Transliteration (Etymon)

  phoinios/phonios

  Author

  Aristotle

  Century

  4 BC

  Source

  quidam

  Ref.

  De Mirabilibus Auscultationibus 843b10-14

  Ed.

  Works of Aristotle, W.D. Ross, Oxford Clarendon Press, 1910

  Quotation

  ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς τοὺς Φοίνικας ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων φασί τινες [φοίνικας] προσαγορευθῆναι διὰ τὸ πρώτους πλέοντας τὴν θάλασσαν, ᾗ ἂν ἀποβαίησαν, πάντας ἀποκτείνειν καὶ φονεύειν. καὶ κατὰ γλῶσσαν δ’ἐστὶ τὴν Περραιβῶν το αἰμάξαι φοινίξαι 

 • ὠρεῖν (ὠρεύειν)

  Validation

  Yes

  Word-form

  οὐρανόν

  Transliteration (Word)

  ouranos

  Transliteration (Etymon)

  ōrein vel ōreuein

  Author

  Cornutus

  Century

  1 AD

  Source

  quidam

  Ref.

  De natura deorum 1.1

  Ed.

  C. Lang, Cornuti theologiae Graecae compendium, Leipzig, 1881

  Quotation

  ἔνιοι δέ φασιν ἀπὸ τοῦ ὠρεῖνὠρεύειν τὰ ὄντα, ὅ ἐστι φυλάττειν, οὐρανὸν κεκλῆσθαι, ἀφ' οὗ καὶ ὁ θυρωρὸς ὠνομάσθη καὶ τὸ πολυωρεῖν