διαρθρόω + ὄψ

Validation

Yes

Word-form

ἄνθρωπος

Transliteration (Word)

anthrōpos

Transliteration (Etymon)

diarthroō + ops

Author

Ammonius of Hermeias

Century

5/6 AD

Source

Id.

Ref.

On Aristotle’s "On Interpretation" 38.16

Ed.

Commentaria in Aristotelem Graeca Vol. IV.5, Ammonius, on Aristotle's "On Interpretation", ed. A. Busse, 1897.

Quotation

ἄνθρωπος μὲν κατὰ τὸ διαρθροῦν τὴν ὄπα

ἄνω + ὤψ

Validation

Yes

Word-form

ἄνθρωπος

Transliteration (Word)

anthrōpos

Transliteration (Etymon)

anō + ōps

Author

Ammonius of Hermeias

Century

5/6 AD

Source

Id.

Ref.

On Aristotle’s "On Interpretation" 38.17

Ed.

Comentaria in Aristotelem Graeca Vol. IV.5, Ammonius, on Aristotle's "On Interpretation", ed. A. Busse, 1897

Quotation

ἄνθρωπος μὲν κατὰ τὸ […] ἢ ἄνω ἔχειν τοὺς ὦπας

ἄνω + ῥέπειν

Validation

No

Word-form

ἄνθρωπος

Transliteration (Word)

anthrōpos

Transliteration (Etymon)

anō + rhepein

Author

Meletius

Century

7/9 AD

Source

Id.

Ref.

De natura hominis, p. 7.2-9

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 3, 1836

Quotation

τὸ δὲ ἄνθρωπος ὄνομα […] ἢ παρὰ τὸ ἄνω ῥέπειν, ἀνάροπος

ἀναθρέω + ὁράω

Validation

No

Word-form

ἄνθρωπος

Transliteration (Word)

anthrōpos

Transliteration (Etymon)

anathreō + orān

Author

Plato

Century

4 BC

Source

Id.

Ref.

Cratylus 399d5

Ed.

Duke and al., Plato Opera Volume I, Oxford, 1995

Quotation

Ἐντεῦθεν δὴ μόνον τῶν θηρίων ὀρθῶς ὁ ἄνθρωπος  « ἄνθρωπος  »  ὠνομάσθη, ἀναθρῶνὄπωπε