δαμάζω

Validation

No

Word-form

δάμαρ

Transliteration (Word)

damar

Transliteration (Etymon)

damazō

Author

Aristophanes Byz.

Century

3-2 BC

Source

Id.

Ref.

fr. 322-324

Ed.

Slater, Aristophanis Byzantii fragmenta, Berlin - New York, 1986

Quotation

Δμῶες· οἱ δοῦλοι […], ἀπὸ τοῦ δεδμῆσθαι καὶ οἱονεὶ δαμάζεσθαι· ἐντεῦθεν καὶ δάμαρ, ἡ ὅμευνος.

γάμος

Validation

No

Word-form

δάμαρ

Transliteration (Word)

damar

Transliteration (Etymon)

gamos

Author

Etymologicum Symeonis

Century

12 AD

Source

Id.

Ref.

Delta 30a

Ed.

Baldi, Etymologicum Symeonis (Γ—Ε) [Corpus Christianorum. Series Graeca 79. Turnhout, Brepols, 2013

Quotation

Δάμαρ· ἡ γαμετή· παρὰ τὸ γάμον, γάμαρ καὶ δάμαρ.