νεωστὶ + ἥπιος

Validation

No

Word-form

νήπιον

Transliteration (Word)

nēpios

Transliteration (Etymon)

neōsti + ēpios

Author

Id

Century

2-3 AD

Source

Clemens Alex.

Ref.

Paedagog 1.5.19.1

Ed.

H.–I. Marrou, M. Harl, C. Mondésert, C. Matray, vol. 1, 1960

Quotation

Ἐνταῦθα ἐπιστῆσαι δίκαιον τῇ προσηγορίᾳ τοῦ νηπίου, ὅτι οὐκ ἐπὶ ἀφρόνων τάττεται τὸ νήπιον· νηπύτιος μὲν γὰρ οὗτος, νήπιος δὲ ὁ νεήπιος, ὡς ἤπιος ὁ ἁπαλόφρων, οἷον ἤπιος νεωστὶ καὶ πρᾶος τῷ τρόπῳ γενόμενος. […] Καὶ γὰρ οὐδὲ ἔστιν τὸ ὄνομα τοῦ νηπίου κατὰ στέρησιν ἡμῖν νοούμενον, ἐπεὶ τὸ νη στερητικὸν γραμματικῶν νομοθετοῦσιν παῖδες

εὖ + ἔχειν

Validation

No

Word-form

εὐχή

Transliteration (Word)

eukhē

Transliteration (Etymon)

eu + ekhein

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, epsilon p. 53, l. 14

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Εὐχή. ἡ τοῦ εὖ ἔχειν αἴτησις.

εὖ + ἔχειν

Validation

No

Word-form

εὐχή

Transliteration (Word)

eukhē

Transliteration (Etymon)

eu + ekhein

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, epsilon p. 53, l. 14

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Εὐχή. ἡ τοῦ εὖ ἔχειν αἴτησις.

δασμός

Validation

No

Word-form

δῆμος

Transliteration (Word)

dēmos

Transliteration (Etymon)

dasmos

Author

Herodianus

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Peri pathôn (Suppl.), III/2, 324, l. 32-33

Ed.

A. Lentz, Grammatici graeci, Leipzig 1870

Quotation

ὁ Ἀσκαλωνίτης λέγει τὸ δῆμος τὸ ἐπὶ τοῦ πλήθους παρὰ τὸ δέμας γεγενῆσθαι οἱονεὶ σῶμά τι τυγχάνον ἢ παρὰ τὸν δασμόν. 
δύναιτο δ’ ἄν τις καὶ ἄλλως ἐτυμολογεῖν, εἰ παρὰ τὸ δέω γένοιτο 
δέεμος καὶ ἐν συναλοιφῇ δῆμος, τὸ συνδεδεμένον πλῆθος. τὸ γὰρ ἐναντίον λύη ἀπὸ τῆς διαλύσεως.

δέω

Validation

No

Word-form

δῆμος

Transliteration (Word)

dēmos

Transliteration (Etymon)

deō

Author

Herodianus

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Peri pathôn (Suppl.), III/2, 324, l. 34-37

Ed.

A. Lentz, Grammatici graeci, Leipzig 1870

Quotation

ὁ Ἀσκαλωνίτης λέγει τὸ δῆμος τὸ ἐπὶ τοῦ πλήθους παρὰ τὸ δέμας γεγενῆσθαι οἱονεὶ σῶμά τι τυγχάνον ἢ παρὰ τὸν δασμόν. 
δύναιτο δ’ ἄν τις καὶ ἄλλως ἐτυμολογεῖν, εἰ παρὰ τὸ δέω γένοιτο 
δέεμος καὶ ἐν συναλοιφῇ δῆμος, τὸ συνδεδεμένον πλῆθος. τὸ γὰρ ἐναντίον λύη ἀπὸ τῆς διαλύσεως

δέμας

Validation

No

Word-form

δῆμος

Transliteration (Word)

dēmos

Transliteration (Etymon)

demas

Author

Herodianus

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Peri pathôn (Suppl.), III/2, 324, l. 32-33

Ed.

A. Lentz, Grammatici graeci, Leipzig 1870

Quotation

ὁ Ἀσκαλωνίτης λέγει τὸ δῆμος τὸ ἐπὶ τοῦ πλήθους παρὰ τὸ δέμας γεγενῆσθαι οἱονεὶ σῶμά τι τυγχάνον ἢ παρὰ τὸν δασμόν. 
δύναιτο δ’ ἄν τις καὶ ἄλλως ἐτυμολογεῖν, εἰ παρὰ τὸ δέω γένοιτο 
δέεμος καὶ ἐν συναλοιφῇ δῆμος, τὸ συνδεδεμένον πλῆθος. τὸ γὰρ ἐναντίον λύη ἀπὸ τῆς διαλύσεως.

ῥέζω

Validation

No

Word-form

ῥέκτης

Transliteration (Word)

rhektēs

Transliteration (Etymon)

rhezō

Author

Aelius Herodianus

Century

2 AD

Source

Id.

Ref.

Partitiones 117.12

Ed.

J.F. Boissonade, Herodiani Partitiones, London, 1819 (repr. 1963): 1-282

Quotation

ῥέζω, τὸ πράττω, ὅθεν καὶ ῥέκτης

ἄνω + ῥέπειν

Validation

No

Word-form

ἄνθρωπος

Transliteration (Word)

anthrōpos

Transliteration (Etymon)

anō + rhepein

Author

Meletius

Century

7/9 AD

Source

Id.

Ref.

De natura hominis, p. 7.2-9

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 3, 1836

Quotation

τὸ δὲ ἄνθρωπος ὄνομα […] ἢ παρὰ τὸ ἄνω ῥέπειν, ἀνάροπος

ἀναθρέω + ὁράω

Validation

No

Word-form

ἄνθρωπος

Transliteration (Word)

anthrōpos

Transliteration (Etymon)

anathreō + orān

Author

Plato

Century

4 BC

Source

Id.

Ref.

Cratylus 399d5

Ed.

Duke and al., Plato Opera Volume I, Oxford, 1995

Quotation

Ἐντεῦθεν δὴ μόνον τῶν θηρίων ὀρθῶς ὁ ἄνθρωπος  « ἄνθρωπος  »  ὠνομάσθη, ἀναθρῶνὄπωπε

σείω + ἄχθος

Validation

Yes

Word-form

σεισάχθεια

Transliteration (Word)

seisakhtheia

Transliteration (Etymon)

seiō + akhthos

Author

Aristotle

Century

4 BC

Edition

Source

Id.

Ref.

Athenian Constitution 6.1

Ed.

H. Oppermann, Aristotelis Athenian Constitution, Leipzig: Teubner, 1928 (repr. 1968): 1-98

Quotation

Σόλων […] καὶ νόμους ἔθηκε καὶ χρεῶν ἀπ[ο]κοπὰς ἐποίησε, καὶ τῶν ἰδίων καὶ τῶν δ[η]μοσίων, ἃς σεισάχθειαν καλοῦσιν, ὡς ἀποσεισάμενοι τὸ βάρος