ἐρατός

Validation

No

Word-form

Ἥρα

Transliteration (Word)

Hēra

Transliteration (Etymon)

eratos

Author

Plato

Century

4 BC

Reference

Cratylus 404b-c

Edition

Burnet, Platonis Opera, Oxford UP, 1903

Source

Idem

Ref.

Idem

Ed.

Idem

Quotation

Ἥρα δὲ ἐρατή τις, ὥσπερ οὖν καὶ λέγεται ὁ Ζεὺς αὐτῆς ἐρασθεὶς ἔχειν.

ἀήρ

Validation

No

Word-form

Ἤρα

Transliteration (Word)

Hēra

Transliteration (Etymon)

āēr

Author

Theagenes of Rhegium

Century

6 BC

Reference

fr. 2

Edition

H. Diels and W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, vol. 1, 6th edn., Berlin, Weidmann, 1951

Source

Porphyry

Ref.

I, 240, 14

Ed.

H. Schrader, Porphyrii quastionum Homericarum ad Iliadem pertinntium reliquiae, Leipzig 1880-1882

Quotation

διονομάζοντα τὸ μὲν πῦρ Ἀπόλλωνα καὶ Ἥλιον καὶ Ἥφαιστον, τὸ δὲ ὕδωρ Ποσειδῶνα καὶ Σκάμανδρον, τὴν δ’ αὖ σελήνην Ἄρτεμιν, τὸν ἀέρα δὲ Ἥραν καὶ τὰ λοιπά. […] οὗτος μὲν οὖν ‹ὁ› τρόπος ἀπολογίας ἀρχαῖος ὢν πάνυ καὶ ἀπὸ Θεαγένους τοῦ Ῥηγίνου, ὃς πρῶτος ἔγραψε περὶ Ὁμήρου, τοιοῦτός ἐστιν ἀπὸ τῆς λέξεως.

ἀ+ἰδεῖν

Validation

No

Word-form

Ἅιδης or ᾍδης

Transliteration (Word)

Hades

Transliteration (Etymon)

Hades

Source

LSJ

Ref.

LSJ

Ed.

LSJ

Quotation

Ζεὺς καὶ ἐγώ, τρίτατος  δ' Ἀΐδης  (Hom.Il. XV, 188)

κοιμάομαι

Validation

No

Word-form

κότος

Transliteration (Word)

kotos

Transliteration (Etymon)

koimaomai

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD ?

Reference

kappa 63

Edition

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum Α pertinent [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.1. Berlin, De Gruyter, 1983

Source

idem

Ref.

idem

Ed.

idem

Quotation

γίνεται δὲ κότος παρὰ τὸ κῶ, τὸ κοιμῶμαι,
 κέω κόος καὶ κότος, ἡ κοιμωμένη καὶ ἡσυχάζουσα ἐν τῇ ψυχῇ μῆνις.

κεῖμαι

Validation

No

Word-form

κότος

Transliteration (Word)

kotos

Transliteration (Etymon)

keimai

Author

Chrysippus

Century

III BC

Reference

fr. 416, l. 34-35

Edition

J. von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, vol. 3, Leipzig, 1903

Source

Nemesius

Ref.

De natura hominis chap. 20, l.9-10

Ed.

M. Morani, Nemesii Emeseni de natura hominis, Leipzig, Teubner, 1987

Quotation

κότος δὲ ὀργὴ παρατηροῦσα καιρὸν εἰς τιμωρίαν· εἴρηται δὲ […] παρὰ τὸ κεῖσθαι.

ἐντός

Validation

No

Word-form

ἔντεα

Transliteration (Word)

entea

Transliteration (Etymon)

entos

Author

Aristonicos

Century

I AD

Reference

De signis Iliadis 10, 23

Edition

L. Friedländer, Aristonici Περὶ σημείων Ἰλιάδος reliquiae emendatiores, Göttingen, 1853

Source

Scholia vetera in Homeri Iliadem

Ref.

Schol. A Il. 10, 23

Ed.

H. Erbse, Scholia græca in Homeri Iliadem (scholia vetera), Berlin, 1971-1982

Quotation

ἔντεα δὲ ἀπὸ τοῦ ἐντὸς ἔχειν τὸν ἄνδρα

ἀράχνιον

Validation

No

Word-form

ἀναρριχάομαι

Transliteration (Word)

anarrichaomai

Transliteration (Etymon)

arachnion

Author

Aelius Herodianus

Century

II c. C.E.

Source

scholia in Aristophanis Pacem

Ref.

Schol. in Arist. Pac. 70d

Ed.

D. Holwerda, Scholia in Vespas, Pacem, Aves et Lysistratam [Scholia in Aristophanem 2.2. Groningen: Bouma, 1982]: 1-182.

πείθω

Validation

Yes

Word-form

πίθηκος

Transliteration (Word)

pithēkos

Transliteration (Etymon)

peithō

Author

Philoxenus

Century

I B.C.

Source

Id.

Ref.

Philoxen. fr. 17 Theodoridis

Ed.

C. Theodoridis, ed., Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]: 93-387

μὴ + ἕν

Validation

No

Word-form

μῆνις

Transliteration (Word)

mēnis

Transliteration (Etymon)

mē + hen

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Reference

Commentarii ad Homeri Iliadem 1, 13, 12-13

Edition

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, vols. 1-4, Leiden, 1971-1987

Source

idem

Ref.

idem

Ed.

idem

Quotation

τινὲς δὲ μῆνίν φασι παρὰ 
τὸ μὴ ἕν· στερεῖ γὰρ τῆς ἑνότητος διϊστῶσα τοὺς ἐρίζοντας.

μανία

Validation

No

Word-form

μῆνις

Transliteration (Word)

mēnis

Transliteration (Etymon)

mania

Author

Apion

Century

1 AD

Reference

fr. 74, 1

Edition

S. Neitzel, Die Fragmente des Grammatikers Dionysios Thrax. Die Fragmente der Grammatiker Tyrannion und Diokles. Apions Glossai Homerikai, Berlin, 1977

Source

Apollonius Sophista

Ref.

Lexicon homericum 112, 24

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

μῆνις. ὁ μὲν Ἀπίων μάνις· οἱ γὰρ ὀργιζόμενοί πως μαίνονται.