ἀράχνιον

Validation

No

Word-form

ἀναρριχάομαι

Transliteration (Word)

anarrichaomai

Transliteration (Etymon)

arachnion

Author

Aelius Herodianus

Century

II c. C.E.

Source

scholia in Aristophanis Pacem

Ref.

Schol. in Arist. Pac. 70d

Ed.

D. Holwerda, Scholia in Vespas, Pacem, Aves et Lysistratam [Scholia in Aristophanem 2.2. Groningen: Bouma, 1982]: 1-182.

πείθω

Validation

No

Word-form

πίθηκος

Transliteration (Word)

pithēkos

Transliteration (Etymon)

peithō

Author

Philoxenus

Century

I B.C.

Source

Id.

Ref.

Philoxen. fr. 17 Theodoridis

Ed.

C. Theodoridis, ed., Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]: 93-387

μὴ + ἕν

Validation

No

Word-form

μῆνις

Transliteration (Word)

mēnis

Transliteration (Etymon)

mē + hen

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Reference

Commentarii ad Homeri Iliadem 1, 13, 12-13

Edition

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, vols. 1-4, Leiden, 1971-1987

Source

idem

Ref.

idem

Ed.

idem

Quotation

τινὲς δὲ μῆνίν φασι παρὰ 
τὸ μὴ ἕν· στερεῖ γὰρ τῆς ἑνότητος διϊστῶσα τοὺς ἐρίζοντας.

μανία

Validation

No

Word-form

μῆνις

Transliteration (Word)

mēnis

Transliteration (Etymon)

mania

Author

Apion

Century

1 AD

Reference

fr. 74, 1

Edition

S. Neitzel, Die Fragmente des Grammatikers Dionysios Thrax. Die Fragmente der Grammatiker Tyrannion und Diokles. Apions Glossai Homerikai, Berlin, 1977

Source

Apollonius Sophista

Ref.

Lexicon homericum 112, 24

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

μῆνις. ὁ μὲν Ἀπίων μάνις· οἱ γὰρ ὀργιζόμενοί πως μαίνονται.

μένω

Validation

No

Word-form

μῆνις

Transliteration (Word)

mēnis

Transliteration (Etymon)

menō

Author

Chrysippus

Century

3 BC

Reference

fr. 416, l. 33

Edition

J. von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, vol. 3, Leipzig, 1903

Source

Nemesius

Ref.

De natura hominis 20, 81

Ed.

M. Morani, Nemesii Emeseni de natura hominis, Leipzig, 1987

Quotation

μῆνις δὲ χολὴ εἰς παλαίωσιν ἀγομένη· εἴρηται γὰρ παρὰ τὸ μένειν καὶ τῇ μνήμῃ παραδεδόσθαι (Stoicae affectuum definitiones apud Nemesium De nat. hominis, cp. 21)

ἔγερσις

Validation

No

Word-form

ἐνέργεια

Transliteration (Word)

energeia

Transliteration (Etymon)

egersis

Author

Aristotle

Century

4th BC

Source

[Simplicius]

Ref.

On Aristotle’s “On the Soul” 98.12-14

Ed.

Commentaria in Aristotelem Graeca vol XI, ed. Michael Hayduck 1882

Quotation

ὀρθὸν οὖν καὶ κατ’ αὐτὸν ἀποδιδόναι αὐτῇ τὸ αὐτενέργητον ὡς ὑφ’ ἑαυτῆς ἐγειρομένη. ἐνέργεια δε τις ἡ ἔγερσις

θέω

Validation

No

Word-form

θεόν

Transliteration (Word)

theos

Transliteration (Etymon)

theō

Author

Plato

Century

5th/4th BC

Source

John Philoponus

Ref.

Against Proclus on the Eternity of the World 645.10-11

Ed.

H. Rabe, Ioannes Philoponus. De aeternitate mundi contra Proclum. Leipzig: Teubner, 1899 (repr. Hildesheim: Olms, 1963)

Quotation

ἔθει δὲ ποιητικῷ καὶ κοινῷ τότε χρώμενος ἢ καὶ ἐκ τοῦ θεῖν παρετυμολογῶν, ὡς αὐτὸς εἴρηκεν, θεὸν ὀνομάζει·

γῶ (?) = χωρῶ

Validation

No

Word-form

γῆ

Transliteration (Word)

Transliteration (Etymon)

Author

Unknown

Century

6 AD

Source

John Philoponus

Ref.

On the Creation of the World 181.25-27

Ed.

H. Rabe, 1899 Teubner

Quotation

τοῦτο γὰρ αὐτῇ (τῇ γῇ) κυριώτατον ὄνομα καὶ τῇ φύσει πρέπον αὐτῆς· οἱ γὰρ διὰ τῶν ἐτυμολογιῶν φυσιολογοῦντες τὰ ὑποκείμενα τοῖς ὀνόμασι πράγματα παρὰ τὸ «γῶ» ῥῆμά φασιν, ὃ σημαίνει τὸ «χωρῶ», παρῆχθαι τὸ «γῆ» ὄνομα·

αὐτὸς + μάτην

Validation

No

Word-form

αὐτόματον

Transliteration (Word)

automatos

Transliteration (Etymon)

auto + matēn

Author

Aristotle

Century

4 BC

Source

Id

Ref.

Physics II.6, 197b20-30

Ed.

E. H. Warmington The Loeb Classical Library, 1970.

Quotation


ἀπὸ τύχης δέ, τούτων ὅσα ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου γίγνεται τῶν προαιρετῶν τοῖς ἔχουσι προαίρεσιν. (Σημεῖον δὲ τὸ μάτην, ὅτι λέγεται ὅταν μὴ γένηται τὸ ἕνεκα ἄλλου ἐκείνου ἕνεκα,...ὡς τοῦτο ὂν τὸ μάτην, τὸ πεφυκὸς ἄλλου ἕνεκα, ὅταν μὴ περαίνῃ ἐκεῖνο οὗ ἕνεκα ἦν καὶ ἐπεφύκειοὕτω δὴ τὸ αὐτόματον καὶ κατὰ τὸ ὄνομα ὅταν αὐτὸ μάτην γένηται·  

φάος

Validation

No

Word-form

φαντασία

Transliteration (Word)

phantasia

Transliteration (Etymon)

phaos

Author

Aristotle

Century

4 BC

Source

Id

Ref.

De Anima III.3, 429a2-4

Ed.

G. P. Goold, The Loeb Classical Library, 1975.

Quotation

φαντασία ἂν εἴη κίνησις ὑπὸ τῆς αἰσθήσεως τῆς κατ’ ἐνέργειαν γιγνομένη. ἐπεὶ δ’ ἡ ὄψις μάλιστα αἴσθησίς ἐστι, καὶ τὸ ὄνομα ἀπὸ τοῦ φάους εἴληφεν, ὅτι ἄνευ φωτὸς οὐκ ἔστιν ἰδεῖν.